Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie (Albo24 ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

Jakie informacje zawrzeć?

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Albo24 ul. Hutnicza 16,
81-061 Gdynia
z dopiskiem Reklamacja

Koszt Przesyłki

W przypadku uznania żądania reklamacyjnego jako zasadnego Sprzedawca zwraca koszty przesyłki na numer konta bankowego wskazanego przez Klienta.

close Produkt dodany do koszyka
add_shopping_cart